Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Tájékoztató

2021. szeptember 9., 13:55
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 7/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendeletével összefüggő változásokról

Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében az alábbiakról tájékoztatom Önöket. A Heves Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a megye valamennyi településének szociális rendeletét, így Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2020. (IX.24.) önkormányzati rendeletét is. A vizsgálat eredményeképpen törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé, aki a szükséges módosításokat elvégezte. Önök most az új rendeletről készült összefoglalót olvashatják.

 

Települési támogatás

A Heves Megyei Kormányhivatal a Települési támogatások odaítélésének módját és feltételrendszerét megfelelőnek találta, tehát ebben, a tavalyi feltételrendszerhez képest nincs változás.

A települési támogatás formája: gyermeket nevelő családok támogatása.

A települési támogatás annak a személynek jár, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 200.000 Ft alatt van.

A települési támogatás iránt benyújtott kérelem (formanyomtatvány kérhető a Polgármesteri Hivatalban és ide kattintva is megtalálható) az év során szeptember 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be, és évente egyszer kerül elbírálásra. Az igénylő a kérelmében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozza le a család jövedelmét, ami vonatkozásában a települési támogatás elbírálójának ellenőrzési jogköre van (azaz bekérheti a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat). A települési támogatás összege a jogosultság megállapítása esetén tárgyév november 30. napjáig kerül megállapításra és kifizetésre. A települési támogatást egy adott évben egy jogosult csak egyszer vehet igénybe.

A jogosulatlanul felvett települési támogatást a kifizetést követő 1 éven belül vissza kell fizetni az Önkormányzat számára.

A gyermeket nevelő családok támogatási formái és összege az alábbiak szerint alakul:

a) Újszülöttek támogatására jogosult az a naptári évben született gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az újszülött gyermekek gondozási költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az újszülöttek támogatásának összege gyermekenként 20.000 Ft. A megelőző naptári évben született gyermekek részére a megelőző naptári évben hatályos helyi rendeletben meghatározott támogatási összeg kerül kifizetésre.

b) A 0-3 évesek támogatására jogosult az az újszülöttek támogatására nem az adott naptári évben jogosultságot szerzett, valamint az adott naptári évben még nem óvodaköteles korú gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az óvodát még igénybe nem vevő gyermekek gondozási költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A 0-3 évesek támogatásának összege gyermekenként 5.000 Ft.

c) Az óvodások támogatására jogosult a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhába beíratott, adott naptári évben már óvodaköteles korú, a nevelési év kezdő napjától a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhába ténylegesen járó gyermek; vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés alól felmentett gyermek, addig az évig, amíg nem iratkozott be óvodába, vagy általános iskolába. Az óvodások támogatására jogosult az a gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az óvodát igénybe vevő gyermekek gondozási-nevelési költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az óvodások támogatásának összege gyermekenként 5.000 Ft.

d) Iskoláztatási támogatásra jogosult az a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskolába (3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 27/a.) beíratott gyermek, valamint középfokú iskola nappali tagozatára beíratott, 18. életévét adott naptári év december 31-ig be nem töltött gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az iskoláztatási támogatás jogosultjának minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszereznie folyó év október 31-ig. Az általános iskolába beiratkozottakra vonatkozó támogatás megállapításához az adatokat a hatáskör jogosultja hivatalból a népesség-nyilvántartásból, valamint a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójának adatszolgáltatása útján szerzi be. Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként 5.000 Ft

e) Főiskolások, egyetemisták támogatására jogosult az a felsőfokú nappali tagozaton tanulmányait folytató, első alapképzését végző, 18. életévét adott naptári év december 31-ig betöltött természetes személy, aki állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás abban az évben jár utoljára, amelyikben a jogosult a 25. életévét betölti. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást a jogosult saját maga veheti igénybe. Amennyiben felette gondnok van kijelölve, a gondnok jogosult a támogatást igénybe venni, de ezt a jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell. A jogosultaknak minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszerezniük. A támogatás igénybevétele főiskolások esetében maximum 3 egymást követő évig, egyetemisták esetében maximum 5 egymást követő évig lehetséges. A főiskolások, egyetemisták támogatásának összege jogosultanként 20.000 Ft.

A gyermeket nevelő családok támogatását kiskorú gyermek esetében a kérelmező szülő vagy meghatalmazottja veheti át.

Nagykorú gyermek esetében a támogatást személyesen a kérelmező vagy meghatalmazottja veheti át.

A kifizetés két féle képen történik: készpénz formájában a települési támogatás odaítéléséről szóló határozatban meghatározott időben, illetve átutalással is kérheti a kérelmező a települési támogatás részére történő kifizetését. A kifizetés módjáról, időpontjáról, és helyszínéről a jogosultak a települési támogatás megállapításáról szóló határozatból értesülnek.

 

Ingatlanvásárlási támogatás

A Heves Megyei Kormányhivatal az Ingatlanvásárlási támogatás feltétel rendszerében kifogásolta a szociális rászorultság megállapításának hiányát. Ezért a Képviselő-testület a jogosultsági feltételek meghagyása mellett az egy főre eső jövedelem tekintetében, felső határt állapított meg.

Ingatlanvásárlási támogatást igényelhet:

a) az a  természetes személy, aki Rózsaszentmártonban az előző év szeptember 1. napja és adott költségvetési év augusztus 31. között ingatlant vásárol (az adásvételi szerződés aláírásának a napja a meghatározó), és vállalja, hogy a vele együtt élő családtagjaival együtt az új ingatlan címén a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesít, és életvitelszerűen ott is él (kivéve telek vásárlása esetén – a telekvásárlás esetén fennálló feltételek a (2) bekezdésben találhatóak), és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást bemutatja a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban. Az ingatlan lehet fejújításra nem szoruló, vagy felújításra szoruló családi ház, illetve telek. Az ingatlanvásárlási támogatás nem jár, ha az ingatlant eladó személy az igénylőnek a hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdése 2. pontja szerinti fogalomnak megfelelően), vagy az ingatlan önkormányzati tulajdonú volt a vétel időpontjában.

b) az a Rózsaszentmártonban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a vele már minimum 1 éve egy lakcímen életvitelszerűen együtt élő hozzátartozója  lakásgondjainak megoldása érdekében, azt a rózsaszentmártoni lakóházat, amely a tulajdonát képezi, és amelyben bent lakik – építési engedéllyel – legalább 12 m2 alapterületű új lakószobával előző év szeptember 1. és adott költségvetési év augusztus 31. között úgy bővíti, hogy azzal az ingatlana korábbi alapterületét megnöveli (tehát nem csak átalakítja a lakóházat). Bővítésnek számít az addig nem beépített tetőtér beépítése is. Nem számít lakószobának az a helyiség, amely a főzést, mosogatást, étkezést, tisztálkodást, mosást, illemhely-használatot teszi lehetővé. Az ingatlan tulajdonosa vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlan címén a vele életvitelszerűen együtt élő hozzátartozók a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesítenek, és életvitelszerűen ott is élnek ezt követően 3 évig. A támogatás megítélésének feltétele az építési hatósági eljárás megindítása. A bővítést a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 1 éven belül be kell fejezni.

Telek esetében a támogatás akkor igényelhető, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlanon három éven belül lakóházat épít (építési engedély köteles építkezés esetén megkapja a használatbavételi engedélyt, vagy nem építési engedély köteles építkezés esetén megkapja az építkezés befejezéséről szóló hatósági bizonyítványt). Ebben az esetben 3 éven belülre kell vállalnia az igénylőnek és a vele együtt élő családtagjainak az új ingatlan címén az állandó lakóhely létesítését, és az életvitelszerű ott lakást a támogatással érintett ingatlan címére. A támogatás nem jár, ha a telek önkormányzati tulajdonú volt a vétel időpontjában.

Az ingatlanvásárlási támogatás akkor adható, ha a kérelmező vállalja, hogy az állandó lakóhely létesítését követően 3 évig Rózsaszentmártonban rendelkezik állandó lakóhellyel azon az ingatlanon, amelyre vonatkozóan a támogatást igényli, valamint vállalja, hogy életvitelszerűen ott is él. A 3 év időtartam telek esetében is az állandó lakóhely létesítésétől értendő.

Az ingatlanvásárlási támogatás kérelemre adható, kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalással történik annak a természetes személynek a számlájára, aki a támogatást igényelte, és akinek a részére azt a Képviselő-testület megítélte. A kérelmeket minden év augusztus 31-ig lehet benyújtani, a Képviselő-testület szeptember 30-ig bírálja el, évente egy alkalommal. Aki adott év augusztus 31-e után adja be a kérelmét, azt a Képviselő-testület csak a következő évi kérelmek között bírálja el. Az ingatlanvásárlási támogatás az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig adható.

Az ingatlanvásárlási támogatás egy ingatlanra csak egy igénylőnek adható, illetve egy családnak (házastársaknak, élettársaknak, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek) csak egyszer jár.

Ingatlanvásárlási támogatás kerül megállapításra annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 300.000 Ft-ot nem haladja meg.

Az ingatlanvásárlási támogatás egyszeri összege 100.000 Ft-nál kevesebb, 300.000 Ft-nál több nem lehet.

A Képviselő-testület a kérelmek elbírálása során mérlegelhet különösen az alábbi szempontok alapján:

a) a község fejlődésének elősegítése érdekében a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv és a Településképi Arculati Kézikönyv rendelkezéseit figyelembe véve,

            b) előnyben részesül a korábban életvitelszerűen is Rózsaszentmártonban élő kérelmező,

            c) előnyben részesülnek a gyermekes családok (gyermekszám meghatározó),

            d) előnyben részesülnek az adó- és köztartozásmentes igazolást leadó igénylők,

e) a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak az életkora.

 

Az ingatlanvásárlási támogatás kérelmének kötelező tartalma, beadandó mellékletei:

a) munkáltató általi jövedelemigazolás (vagy a kifizető helyekről hiteles igazolása a juttatások összegéről),

b) nyilatkozat az egyéb jövedelemről,

c) ingatlan adásvételi szerződése,

d) személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolat,

e) gyermekek születési anyakönyvi kivonata,

f) nyilatkozat az állandó lakóhely létesítésének, valamint az életvitelszerűen a településen való élésnek a vállalásáról.

g) adó- és köztartozásmentesség igazolása (lakóhely szerinti jegyző, illetve NAV által).

Az a személy, akinek részére a Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatást megítélte, arra az ingatlanra vonatkozóan, amelyre az ingatlanvásárlási támogatást a Képviselő-testület megítélte, a támogatás megítélését követő 3 évben a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás jogosultja a kommunális adó alanya. Amennyiben a jogosult a jelen paragrafus (1)-(3) bekezdésben vállalt feltételeket nem tartja be, vagy elidegeníti az ingatlant a hivatkozott határidőn belül, a kommunális adó mentesség megszűnik, és az érintett év, valamint az azt megelőző évek eredeti kommunális adó fizetési kötelezettsége visszamenőlegesen is esedékessé válik a korábban mentességgel érintett kommunális adóalany terhére az adott évben. Az ingatlanvásárlási támogatás alapösszege is visszafizetendővé válik.

A Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatás jogosultjával támogatási szerződést köt, amelyben a jelen paragrafusban lévő feltételek kerülnek meghatározásra. A támogatási szerződés aláírására a Képviselő-testület nevében a Polgármester jogosult. Az ingatlanvásárlási támogatás kifizetésének feltétele, hogy a jogosult a vele együtt élő családtagjaival együtt állandó lakóhelyet létesítsen a támogatással érintett ingatlan címén, és a helyi kommunális adó hatálya alá bejelentkezzen a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában.

Támogatott köteles vállalni a támogatási szerződésben, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak megfelelően számol el a lakásvásárlási támogatással érintett ingatlan teljes vételárának kifizetését követő 90 napon belül, de legkésőbb a támogatást megítélő képviselő-testületi döntést követő év február 28-ig. Amennyiben a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásakor a vételár már teljes egészében kiegyenlítésre került, az elszámolási határidő adott év december 31-e.

Az elszámolást a Képviselő-testület hagyja jóvá. Amennyiben nem a meghatározott célra használta fel a Támogatott a támogatás összegét (teljes egészében vagy részben), a céltól eltérő felhasználásra eső támogatási összeg, vagy a fel nem használt támogatási összeg az Önkormányzat részére visszafizetendő az erről szóló Képviselő-testület által elfogadott határozat meghozatalát követő 15 napon belül.

 

Rendkívüli települési támogatás

A Heves Megyei Kormányhivatal a Rendkívüli települési támogatás feltétel rendszerében túl szigorúnak ítélte meg a szociális rászorultság megállapításának módját. Ezért a Képviselő-testület a jogosultsági feltételekben változtatott.

A Szociális Bizottság, a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben eljárva, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére eseti és rendszeres jelleggel rendkívüli települési támogatást állapít meg, hivatalból vagy kérelemre.

A rendkívüli települési támogatás megállapítására hivatalból kizárólag a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak írásbeli jelzése alapján lehetséges.

A rendkívüli települési támogatás eseti és rendszeres jelleggel adható. Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Ezen okok alapján meg kell állapítani, hogy a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. Rendszeres rendkívüli települési támogatás csak tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek adható.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó igazolást.

Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott rendkívüli települési támogatás céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Amennyiben a kérelmező a közreműködést megtagadja, kérelmét az összes rendelkezésre álló információ alapján kell elbírálni.

Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, vagy

b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra.

Rendkívüli települési támogatás kerül megállapításra annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 120 %-át nem haladja meg.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege 5.000 Ft-nál kevesebb, és 40.000 Ft-nál több nem lehet.

A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 90 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

Amennyiben a Szociális Bizottság az eset összes körülményért mérlegelve úgy ítéli meg, hogy az szükséges, a rendkívüli települési támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a rendkívüli települési támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben, a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.

A rendkívüli települési támogatás kifizetése elsősorban bankszámlára utalással történik. A kifizetésről a megállapítást követő 15 napon belül a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

A Szociális Bizottság különösen indokolt esetben dönthet úgy, hogy a jogosultsági feltételként előírt jövedelemhatárt figyelmen kívül hagyja. Ebben az esetben a rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege 20.000 Ft-nál több nem lehet.

 

Szociális étkeztetés

A Heves Megyei Kormányhivatal a Szociális étkeztetés odaítélésének módját és feltételrendszerét megfelelőnek találta, tehát ebben, a tavalyi feltételrendszerhez képest nincs változás.

Szociális étkeztetésre (napi egyszeri meleg étel délben) jogosult Rózsaszentmárton Községben szociális rászorulóként az a személy, aki önmaga és jogszabály alapján meghatározott eltartottja részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel biztosítani nem képes:

a) kora miatt: mindenki, aki 70. életévét betöltötte

b) egészségi állapota miatt: Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

c) aki fogyatékos: Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

d) aki pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg: Pszichiátriai betegsége gyógykezelést nem igényel, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést igényel, önmaga ellátására részben képes.

e) aki hajléktalan: Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

feltéve, ha nincs olyan hozzátartozója, vele életvitel szerint egy háztartásban élő, illetve egyéb személy, aki jogszabály vagy szerződés alapján az ellátásáról gondoskodni köteles és képes.

Jogszabály vagy szerződés alapján a jogosultról gondoskodni köteles és képes személy alatt a jogosultnak a Szoctv. szerinti hozzátartozója, szerződés esetén a vele szerződött személy / személyek értendők, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

  • kora miatt kéri: (70 éves kor betöltésétől igényelhető) személyigazolvány és lakcímkártya
  • egészségi állapota miatt kéri: 70. életévüket még be nem töltött személyek esetében: HÁZIROVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS SZÜKSÉGES! (mely a kérelem mellékletét képezi)
  • fogyatékossága miatt kéri: (nincs korhatár) 1998. évi XXVI. törvény alapján megállapított fogyatékossági támogatásról szóló határozat
  • pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség miatt kéri: (nincs korhatár) szakorvosi igazolás ellátásról
  • hajléktalansága miatt kéri: (nincs korhatár) személyigazolvány és lakcímkártya, nyilatkozata arról, hogy éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

A szociális étkezésért térítési díjat kell fizetni.

 

Adag

Jövedelemsáv Ft-ban

Térítési díj Ft-ban

Egyszeri igénybevétel

esetén a kerekítés

szabályinak megfelelően

(bruttó)

1.

1 adag

0 – 57.000 Ft

236 Ft + Áfa

300 Ft

2.

1 adag

57.000 Ft -

394 Ft + Áfa

500 Ft

 

A kiszállítás összege egységesen 0 Ft. A szociális étkeztetést ténylegesen igénybe vevő jogosult jövedelemhatártól függetlenül 300 Ft térítési díj ellenében veheti igénybe a szolgáltatást attól a naptól kezdve, amikortól a 80. életévét betöltötte.

A szociális étkeztetés térítési díját utólag, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kell számla ellenében megfizetni a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.) feladatkörébe tartozó befizetéssel. A Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezetője kéthavi térítési díj tartozás esetén kétszer írásban felszólítja a tartozót a teljesítésre. A befizetés kétszeri felszólítás utáni elmaradása esetén átadja a tartozók listáját a jegyzőnek.

A szociális étkeztetést a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha által üzemeltetett konyha biztosítja, amely a 3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12. szám alatt található.

Kérelmet a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.), a jogosultságot megalapozó igazolások csatolásával, valamint a kérelmező és a vele életvitel szerint egy háztartásban élők előző havi nettó jövedelemének igazolásával lehet benyújtani.

Az ellátásra jogosultság elbírálása a Jegyző hatáskörbe tartozik, aki az ügykörre vonatkozó teljes körű felelősséggel, feladatkörében eljárva, határozatban bírálja el a jogosultságot, állapítja meg a fizetendő személyi térítési díjat. A határozat alapján a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha vezetője az egyéb kérdésekre a jogosulttal megállapodást köt (ételhordó edény cseréjének rendje, kiszállítás, stb.).

Hajléktalan esetén az ellátást külön eljárás nélkül is biztosítani kell.

Az önkormányzat szociális étkeztetési feladatát a jogosultsággal bírók tekintetében a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhán (3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.) üzemeltetett befejező konyháról, az ellátott által történő saját elszállítással vagy kérelemre házhoz való szállítás keretében biztosítja az év valamennyi munkanapján (tehát hétköznapokon, kivéve a pihenő és az ünnepnapokat). Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkezést is biztosítani kell. Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a jogosultság megállapításakor, illetve a mindenkori felülvizsgálat keretében kell megtenni. Amennyiben a jogosult nyilatkozatában kéri a pihenő és munkaszüneti napokon való étkezést, a kiszállítás kérelemre biztosítható. Amennyiben a jogosult nem kíván élni az ingyenes kiszállítás lehetőségével, a pihenő és munkaszüneti napokon az elvitelre a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhából 12 óra 30 percig van lehetőség.

A szociális étkeztetés megszűnik:

a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,

b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre,

c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését kéri,

d) a jogosult elhunyt,

e) a jogosult tartozása a kéthavi térítési díját eléri,

f) a jogosultsági feltételek mindenkori felülvizsgálata során az adatszolgáltatási, iratbemutatási és egyéb tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

Amennyiben a szociális étkeztetés a kéthavi térítési díj hátralékának alapján szűnt meg, újabb szociális étkezés igénybevételére vonatkozó kérelem alapján a szociális étkezésre való jogosultság a fennálló tartozás teljes rendezéséig nem állapítható meg.

A szociális étkeztetésnél saját ételhordóban történő kiszállítás vagy elvitel nem engedélyezett.

A rendelet teljes szövege megtekinthető és olvasható a Nemzeti Jogszabálytárban. Bármilyen kérdés esetén kérem, keressék a Polgármesteri Hivatalt.

Rózsaszentmárton, 2021. szeptember 6.

 

                                                                                                    Sipos Jánosné

 polgármester

Magyar Falu Program

Videók