Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Tájékoztató

Tájékoztató

2020. szeptember 29., 11:25
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2020. (IX.24.) önkormányzati rendeletének változásairól

Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében az alábbiakról tájékoztatom Önöket. A szociális támogatások rendszerét 2016 évben megreformáltuk, új támogatási formákkal, példaértékűen működött eddig községünkben. A tavasztól fennálló vírushelyzet miatt minden eddigi számítás, költség és bevétel felborult és év végéig nem várható pozitív változás. A Képviselőtestület kellő átgondolás után döntött a szociális rendszer megváltoztatásáról. Mivel az anyagi és jogszabályi lehetőségeink sokkal korlátozottabbak, mint eddig bármikor, így az alábbiak szerint módosultak a támogatási formák.

Települési támogatás

A települési támogatások eddigi rendszere átalakításra szorult, hiszen a törvények szerint attól lesz szociális egy juttatás, hogy nem alanyi jogon jár, hanem jövedelemfüggő, és kérelem alapján kerülhet csak odaítélésre. Fontos változás, hogy a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a támogatás odaítélésének már nem feltétele az adótartozás vizsgálata.

Ezért 2020. szeptember 24. napjától a települési támogatás csak kérelemre adható, a család jövedelmi viszonyairól a kérelmező nyilatkozik, jövedelemigazolásokat nem kell csatolnia.

Azaz az igénylő a kérelmében büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozza le a család jövedelmét, ami vonatkozásában a települési támogatás elbírálójának ellenőrzési jogköre van (azaz bekérheti a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat).

A települési támogatás formája: gyermeket nevelő családok támogatása.

A települési támogatás annak a személynek jár, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nettó 200.000 Ft alatt van.

A kérelem október 31-ig nyújtható be és évente egyszer kerül elbírálásra. A települési támogatás összege a jogosultság megállapítása esetén tárgyév november 30. napjáig kerül megállapításra és kifizetésre. A települési támogatást egy adott évben egy jogosult csak egyszer vehet igénybe.

A jövedelmi viszonyoknál nem a háztartás, hanem a család jövedelmi viszonyai a meghatározóak: ez azt jelenti, hogy a szülők és a gyermekek jelentenek egy egységet, függetlenül attól, hogy a nagyszülőkkel egy háztartásban élnek-e.

2020 évben a 18 év alatti gyermeket nevelő családok támogatását fogadta el a Képviselőtestület. A támogatást már nem csak készpénzben, hanem átutalással is kérhető, kérjük, hogy lehetőség szerint az átutalást válasszák. Sajnos, a 70 éven felüliek számára idén nincs anyagi lehetőségünk a megszokott támogatást folyósítani.

A gyermeket nevelő családok támogatási formái és összege az alábbiak szerint alakul:

Újszülöttek támogatására jogosult az a naptári évben született gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az újszülött gyermekek gondozási költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az újszülöttek támogatásának összege gyermekenként 20.000 Ft. A megelőző naptári évben született gyermekek részére a megelőző naptári évben hatályos helyi rendeletben meghatározott támogatási összeg kerül kifizetésre.

A 0-3 évesek támogatására jogosult az az újszülöttek támogatására nem az adott naptári évben jogosultságot szerzett, valamint az adott naptári évben még nem óvodaköteles korú gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az óvodát még igénybe nem vevő gyermekek gondozási költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A 0-3 évesek támogatásának összege gyermekenként 5.000 Ft.

Az óvodások támogatására jogosult a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhába beíratott, adott naptári évben már óvodaköteles korú, a nevelési év kezdő napjától a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda és Konyhába ténylegesen járó gyermek; vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés alól felmentett gyermek, addig az évig, amíg nem iratkozott be óvodába, vagy általános iskolába. Az óvodások támogatására jogosult az a gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az óvodát igénybe vevő gyermekek gondozási-nevelési költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az óvodások támogatásának összege gyermekenként 5.000 Ft.

Iskoláztatási támogatásra jogosult az a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskolába (3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 27/a.) beíratott gyermek, valamint középfokú iskola nappali tagozatára beíratott, 18. életévét adott naptári év december 31-ig be nem töltött gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) a kérelem benyújtásakor állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. Az iskoláztatási támogatás jogosultjának minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszereznie folyó év október 31-ig. Az általános iskolába beiratkozottakra vonatkozó támogatás megállapításához az adatokat a hatáskör jogosultja hivatalból a népesség-nyilvántartásból, valamint a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójának adatszolgáltatása útján szerzi be. Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként 5.000 Ft.

Ingatlanvásárlási támogatás

2020. szeptember 15-ig 19 fő kérte az Önkormányzattól az ingatlanvásárlási támogatást. Ennek a kifizetése mintegy 5 MFt-ba került volna az Önkormányzatnak. Mivel mindenképpen szerettünk volna számukra támogatást adni, viszont a fentebb említett nehézségek miatt ez most nem volt kivitelezhető, így úgy döntött a Képviselőtestület, hogy minden igénylő egyformán 100.000 Ft támogatást kap. Az új rendelet értelmében 2020. szeptember 24-től az alábbiak szerint módosul a rendelet:

Ingatlanvásárlási támogatást igényelhet az a természetes személy, aki Rózsaszentmártonban az előző év szeptember 1. napja és adott költségvetési év augusztus 31. között ingatlant vásárol.

Az ingatlanvásárlási támogatás nem jár, ha az ingatlant eladó személy az igénylőnek a hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdése 2. pontja szerinti fogalomnak megfelelően), vagy az ingatlan önkormányzati tulajdonú volt a vétel időpontjában.

Valamint kérheti a támogatást az a Rózsaszentmártonban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a vele már minimum 1 éve egy lakcímen életvitelszerűen együtt élő hozzátartozója lakásgondjainak megoldása érdekében, azt a rózsaszentmártoni lakóházat, amely a tulajdonát képezi, és amelyben bent lakik – építési engedéllyel – legalább 12 m2 alapterületű új lakószobával előző év szeptember 1. és adott költségvetési év augusztus 31. között úgy bővíti, hogy azzal az ingatlana korábbi alapterületét megnöveli (tehát nem csak átalakítja a lakóházat). Bővítésnek számít az addig nem beépített tetőtér beépítése is. Nem számít lakószobának az a helyiség, amely a főzést, mosogatást, étkezést, tisztálkodást, mosást, illemhely-használatot teszi lehetővé. A támogatás megítélésének feltétele az építési hatósági eljárás megindítása. A bővítést a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 1 éven belül be kell fejezni.

Telek esetében a támogatás akkor igényelhető, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlanon három éven belül lakóházat épít (építési engedély köteles építkezés esetén megkapja a használatbavételi engedélyt, vagy nem építési engedély köteles építkezés esetén megkapja az építkezés befejezéséről szóló hatósági bizonyítványt). A támogatás nem jár, ha a telek önkormányzati tulajdonú volt a vétel időpontjában.

Az ingatlanvásárlási támogatás kérelemre adható, kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalással történik annak a természetes személynek a számlájára, aki a támogatást igényelte, és akinek a részére azt a Képviselő-testület megítélte. A kérelmeket minden év augusztus 31-ig lehet benyújtani, a Képviselő-testület szeptember 30-ig bírálja el, évente egy alkalommal. Aki adott év augusztus 31-e után adja be a kérelmét, azt a Képviselő-testület csak a következő évi kérelmek között bírálja el. Az ingatlanvásárlási támogatás az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig adható.

A Képviselő-testület a kérelmek elbírálása során mérlegelhet különösen az alábbi szempontok alapján:

a) a község fejlődésének elősegítése érdekében a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv és a Településképi Arculati Kézikönyv rendelkezéseit figyelembe véve,

b) előnyben részesül a korábban életvitelszerűen is Rózsaszentmártonban élő kérelmező,

c) előnyben részesülnek a gyermekes családok (gyermekszám meghatározó),

d) előnyben részesülnek az adó- és köztartozásmentes igazolást leadó igénylők,

e) a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak az életkora.

Az ingatlanvásárlási támogatás kérelmének kötelező tartalma, beadandó mellékletei:

a) munkáltató általi jövedelemigazolás (vagy a kifizető helyekről hiteles igazolása a juttatások összegéről),

b) nyilatkozat az egyéb jövedelemről,

c) ingatlan adásvételi szerződése,

d) személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolat,

e) gyermekek születési anyakönyvi kivonata,

f) nyilatkozat az állandó lakóhely létesítésének, valamint az életvitelszerűen a településen való élésnek a vállalásáról.

g) adó- és köztartozás mentesség igazolása (lakóhely szerinti jegyző, illetve NAV által) Az ingatlanvásárlási támogatásnál az adó- és köztartozás mentesség előnyt jelentene, nem pedig alapfeltétel

Az a személy, akinek részére a Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatást megítélte, arra az ingatlanra vonatkozóan, amelyre az ingatlanvásárlási támogatást a Képviselő-testület megítélte, a támogatás megítélését követő 3 évben a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás jogosultja a kommunális adó alanya. Amennyiben a jogosult a jelen paragrafus (1)-(3) bekezdésben vállalt feltételeket nem tartja be, vagy elidegeníti az ingatlant a hivatkozott határidőn belül, a kommunális adó mentesség megszűnik, és az érintett év, valamint az azt megelőző évek eredeti kommunális adó fizetési kötelezettsége visszamenőlegesen is esedékessé válik a korábban mentességgel érintett kommunális adóalany terhére az adott évben. Az ingatlanvásárlási támogatás alapösszege is visszafizetendővé válik.

 

Szociális és egyéb étkeztetés

A Szociális étkeztetés (napi egyszeri meleg étel délben) jogosultsági feltételei nem változnak, a térítési díjak azonban igen. A szociális étkeztetés keretében a továbbiakban nem tud az Önkormányzat ingyenes étkeztetést biztosítani, mivel a korábbi források (pl. adóbevétel) már csak korlátozottabban állnak rendelkezésre.

Ezen felül az óvodás és iskolás gyermekek hiányzásainak növekedése miatt jelentős bevételektől esik el az Önkormányzat, kevesebb a befolyt térítési díj és az állami normatíva.

Fentiek miatt a szociális étkeztetési ellátás felülvizsgálatára van szükség, amennyiben a felülvizsgálat után továbbra is jogosultságot szerez a térítési díjak az alábbi táblázat alapján lesznek meghatározva:

 

 

Adag

Jövedelemsáv Ft-ban

Térítési díj Ft-ban

Egyszeri igénybevétel

esetén a kerekítés

szabályinak megfelelően

(bruttó)

1.

Szimpla

0 – 57.000 Ft

236 Ft + Áfa

300 Ft

2.

Dupla

0 – 57.000 Ft

472 Ft + Áfa

600 Ft

2.

Szimpla

57.000 Ft -

394 Ft + Áfa

500 Ft

3.

Dupla

57.000 Ft -

787 Ft + Áfa

1.000 Ft

 

A kiszállítás díja továbbra is 0,-Ft.

 

A 0-3 éves korosztály részére Ulicska Árpádné védőnő fogja a kérelmeket eljuttatni, az óvodások az óvodában, az általános iskolások az iskolában fogják megkapni. A középiskolások letölthetik a www.rozsaszentmarton.hu honlapról, valamint személyesen átvehetik a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelettel kérjük a lakosság megértését és türelmét. Amennyiben pozitív változás lesz az Önkormányzat anyagi helyzetében, úgy még év végén biztosítunk a lakosság részére települési támogatást.

 

Rózsaszentmárton, 2020. szeptember 29.

 

                                                                                                          Sipos Jánosné

                                                                                                          polgármester

Magyar Falu Program

Videók