Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Tájékoztató

Tájékoztató

2021. december 9., 15:10
A Manócska Mini Bölcsőde felvételi eljárásrendjéről

Működési célunk, hogy az intézményi szolgáltatást igénybevevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésben vegyenek részt, amely elősegíti az elhelyezkedésüket.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását.

A törvényi szabályozás alapján a Manócska Mini Bölcsőde felvételi eljárása során előnyt élveznek:

1. Keresőtevékenységet folytató szülő, aki kereső tevékenységét hitelt érdemlően igazolni tudja.

2. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akiknek szülője, vagy törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban áll.

3. Akit egyedülálló vagy idős személy nevel.

4. Akinek szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

5. Akinek a bölcsődei ellátás a veszélyeztetett helyzet kezelésére, a családból történő kiemelés megelőzésére irányul.

6. Akivel együtt a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, és a szülője, törvényes képviselője munkaviszonyát hitelt érdemlően igazolni tudja.

7. Az anya egészségügyi állapota, betegsége indokolja a gyermek mini bölcsődei elhelyezését.

A bölcsődei ellátás igénybevétele a bölcsődei felvételi kérelem beadásával történik, melyet a szülő, törvényes képviselő terjeszt elő.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

• a területi, körzeti védőnő,

• a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,

• a szociális illetve családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat,

• a gyámhatóság.

A bölcsődei felvételi kérelmek benyújtása jelen esetben 2021. december hónapban már lehetséges, egyébként minden nevelési év májusában – előre meghirdetett napokon – továbbá az év folyamán folyamatosan van lehetőség, ha van üres férőhely. A felvételi kérelmet a Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmeket Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága bírálja el. A döntésről a Bizottság – a májusi felvétel esetén – minden év május utolsó munkanapjáig írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartóhoz kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt.

 

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

• a gyermek és a felvételt kérő szülő, törvényes képviselő lakcímkártyájának bemutatása szükséges,

• munkáltatói igazolás, munkaviszony igazolás vagy munkavégzésre irányuló jogviszony igazolás,

• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,

• az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való részvételidejéről,

• a szülő betegsége esetén a háziorvos, szakorvos által kiállított igazolást,

• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvosi igazolást,

• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlékfolyósításáról,

• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról, amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra,

• a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni.

Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy felhívjuk figyelmét arra, hogy az elutasítástól számított 10 napon belül benyújtott kérelmét „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról haladéktalanul értesítjük. Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert, de bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett időponthoz képest egy hónapon belül nem veszi igénybe, ha más igazoltan indokolható felvételi kérelem teljesítése – az indokolatlanul lefoglalt férőhely miatt – nem lehetséges.

 

Melléklet: jelentkezési lap

                                                                                              Szabó Marianna

 intézményvezető

Magyar Falu Program

Videók