Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Pályázat a Labdarózsa Óvoda óvodavezetői beosztására

Pályázat a Labdarózsa Óvoda óvodavezetői beosztására

2015. május 27., 10:55

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. )

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

a Labdarózsa Óvoda

(székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.)

 

Intézményvezetői

(óvodavezető – magasabb vezető)

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Labdarózsa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-a szerint. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító szerv rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvoda alkalmazottai felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

  1. büntetlen előélet,
  2. cselekvőképesség,
  3. magyar állampolgárság,
  4. felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete szerint,
  5. pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  6. a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  7. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1.      vezetői gyakorlat

2.      pályázatírói tapasztalat

3.      menedzseri szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.      szakmai önéletrajz,

2.      végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

3.      szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

4.      az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),

5.      3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti alkalmazási feltételeknek megfelel

6.      nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

7.      nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

8.      nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról (kéri-e zárt ülés tartását).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere, Sipos Jánosné nyújt. Tel.: 06-37/384-261

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat címére történő megküldésével: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. 

(Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését).

Elektronikusan Sipos Jánosné polgármester részére történő megküldéssel a polgarmester@rozsaszm.t-online.hu e-mail címre.

Személyesen: a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.) történő leadással.§         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10093/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor.

A vezetői megbízásról a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2015. július 29., a pályázat véleményezési határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

1.      www.kozigallas.gov.hu

2.      www.rozsaszentmarton.hu

3.      Oktatási és Kulturális Közlöny

4.      Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

Magyar Falu Program

Videók