Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek

Tájékoztatás a települési támogatások 2018. évi alakulásáról

2018. augusztus 27., 13:10

Tisztelt rózsaszentmártoni lakosok!

Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat költségvetése az idén is lehetővé teszi – jövedelemre tekintet nélkül – települési támogatást nyújtását, amelynek keretösszege az adott évben hatályos költségvetési rendeletben kerül a települési támogatás fajtáiként meghatározásra.

A települési támogatás fajtái:

a) újszülöttek támogatása,

b) 0-3 évesek támogatása,

c) óvodások támogatása,

d) 7-18 évesek iskoláztatási támogatása,

e) főiskolások, egyetemisták támogatása,

f) 70 év felettiek támogatása,

g) ingatlanvásárlási támogatás

Továbbra sem jár a települési támogatás mindaddig, amíg a települési támogatás jogosultjának, illetve a vele egy háztartásban élőknek az önkormányzattal szemben adott év szeptember 15. napján összesen 500 Ft-ot meghaladó adótartozása, egyéb köztartozása van, és ennek behajtása eredményre nem vezetett.

Szintén nem jár a települési támogatás mindaddig, amíg arra az ingatlanra vonatkozóan áll fenn az Önkormányzat felé tartozás, amelyben a jogosult állandó lakóhellyel rendelkezik.

Az idén is a települési támogatást – évente egyszer (a második félévi adó befizetésére nyitva álló határidő leteltével, vagyis szeptember 15. után) kerül megállapításra. Erről minden jogosult határozatban értesül, mely határozat tartalmazza a támogatási összeget és a kifizetés dátumát.

 

ÚJSZÜLÖTTEK TÁMOGATÁSA

Újszülöttek támogatására jogosult az a 2018. évben született gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A megszületett gyermekekről a területileg illetékes védőnő ad tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalnak.

Az újszülöttek támogatásának összege gyermekenként 20.000 Ft, amelyet a gyermek után csak az egyik szülő veheti át készpénz formájában a települési támogatás odaítéléséről szóló határozatban meghatározott időben.

 

0-3 ÉVESEK TÁMOGATÁSA

A 0-3 évesek támogatására jogosult az a gyermek (aki adott évben az újszülöttek támogatásában nem részesült), aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él.

A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A támogatás megállapításáról hivatalból a népesség-nyilvántartás adatai, és a területileg illetékes védőnő adatszolgáltatása alapján történik

A 0-3 évesek támogatásának összege gyermekenként 7.000 Ft.

 

ÓVODÁSOK TÁMOGATÁSA

Az óvodások támogatására jogosult az a Labdarózsa Óvodába beíratott gyermek, aki az intézményben nevelésben részesül, vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján a jegyző által az óvodai nevelés alól felmentett gyermek, addig az évig, amíg nem iratkozott be óvodába, vagy általános iskolába. Az óvodások támogatására jogosult az a gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él.

A támogatást egy gyermek után egy naptári éven belül csak egy alkalommal és csak az egyik szülő veheti igénybe. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosítottsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A támogatás megállapításáról hivatalból a népesség-nyilvántartás adatai, és a Labdarózsa Óvoda intézményvezetőjének adatszolgáltatása alapján történik

Az óvodások támogatásának összege gyermekenként 7.000 Ft.

 

7-18 ÉVESEK ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSA

Iskoláztatási támogatásra jogosult az a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskolába (3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 27/a.) beíratott gyermek, valamint középfokú iskola nappali tagozatára beíratott, 18. életévét adott naptári év december 31-ig be nem töltött gyermek, aki önmaga, és legalább egyik szülője (a gyermek felett szülői felügyeleti joggal bíró személyt is ideértve) állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra.

Kérelem alapján szintén jogosult az iskoláztatási támogatásra az a 18. életévét betöltött személy, aki középiskolában maradva plusz kiegészítő évfolyamat végez, és állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. Ebben az esetben a támogatás abban az évben jár utoljára, amelyikben a jogosult a 23. életévét betölti.

Az iskoláztatási támogatás jogosultjának minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszereznie folyó év szeptember 30-ig. Ezen időpont után nincs lehetőség az iskolalátogatási igazolás, valamint a 18. életévét betöltött, de középiskolai tanulmányokat folytatók kérelmének benyújtására. Iskolalátogatási igazolás hiányában ezen jogosultak nem kaphatnak támogatást.

Az általános iskolába beiratkozottakra vonatkozó támogatás megállapításához az adatokat a Polgármester hivatalból a népesség-nyilvántartásból, valamint a Rózsaszentmártoni Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójának adatszolgáltatása útján szerzi be.

Az iskoláztatási támogatás összege gyermekenként 7.000 Ft.

 

FŐISKOLÁSOK, EGYETEMISTÁK TÁMOGATÁSA

Főiskolások, egyetemisták támogatására jogosult az a felsőfokú nappali tagozaton tanulmányait folytató, első alapképzését végző, 18. életévét adott naptári év december 31-ig betöltött természetes személy, aki állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él. A támogatás abban az évben jár utoljára, amelyikben a jogosult a 25. életévét betölti. A támogatás az iskolakezdés költségeinek mérséklése érdekében kerül meghatározásra. Ez a fajta támogatás kérelemre adható.

A jogosultaknak minden jogosultsági évben iskolalátogatási igazolást kell beszerezniük folyó év szeptember 30-ig. Ezen időpont után nincs lehetőség a támogatást kérni. Iskolalátogatási igazolás hiányában ezen jogosultak nem kaphatnak támogatást. A támogatás igénybevétele főiskolások esetében maximum 3 egymást követő évig, egyetemisták esetében maximum 5 egymást követő évig lehetséges.

A főiskolások, egyetemisták támogatásának összege jogosultanként 20.000 Ft.

 

70 ÉV FELETTIEK TÁMOGATÁSA

A 70. év felettiek támogatására jogosult az a 70. életévét adott év december 31. napjáig betöltötő természetes személy, aki állandó lakóhellyel rendelkezik Rózsaszentmártonban, és életvitelszerűen a község közigazgatási területén él.

A támogatást egy naptári éven belül csak egy alkalommal lehet igénybe venni. A támogatás megállapításáról hivatalból a népesség-nyilvántartás adatai alapján történik

A 70. év felettiek támogatásának összege személyenként 7.000 Ft.

 

FŰTÉSI TÁMOGATÁSOK

Rózsaszentmártoni Községi Önkormányzat költségvetése az idén nem teszi lehetővé a Fűtési Támogatások nyújtását.

 

INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS

Ingatlanvásárlási támogatást igényelhet:

a) az az adó- és köztartozásmentes természetes személy, aki Rózsaszentmártonban 2018. évben szeptember 15-ig, majd 2018. évet követően előző év szeptember 16. napja és adott költségvetési év szeptember 15. között ingatlant vásárol, és vele együtt élő családtagjaival együtt az új ingatlan címén a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesít, és életvitelszerűen ott is él (kivéve telek vásárlása esetén – a telekvásárlás esetén fennálló feltételek a (2) bekezdésben találhatóak), és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást bemutatja a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban. Az ingatlan lehet fejújításra nem szoruló, vagy felújításra szoruló családi ház, illetve telek. Az ingatlanvásárlási támogatás nem jár, ha az ingatlant eladó személy az igénylőnek a hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdése 2. pontja szerinti fogalomnak megfelelően).

b) az az adó- és köztartozásmentes, Rózsaszentmártonban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a vele már minimum 1 éve egy lakcímen életvitelszerűen együtt élő hozzátartozója  lakásgondjainak megoldása érdekében, azt a rózsaszentmártoni lakóházat, amely a tulajdonát képezi, és amelyben bent lakik – építési engedéllyel – legalább 12 m2 alapterületű új lakószobával 2018. évben szeptember 15-ig, majd 2018. évet követően előző év szeptember 16. és adott költségvetési év szeptember 15. között úgy bővíti, hogy azzal az ingatlana korábbi alapterületét megnöveli (tehát nem csak átalakítja a lakóházat). Bővítésnek számít az addig nem beépített tetőtér beépítése is. Nem számít lakószobának az a helyiség, amely a főzést, mosogatást, étkezést, tisztálkodást, mosást, illemhely-használatot teszi lehetővé. Az ingatlan tulajdonosa vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlan címén a vele életvitelszerűen együtt élő hozzátartozók a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesítenek, és életvitelszerűen ott is élnek ezt követően 3 évig. A támogatás megítélésének feltétele az építési hatósági eljárás megindítása. A bővítést a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 1 éven belül be kell fejezni.

c) Telek esetében a támogatás akkor igényelhető, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlanon három éven belül lakóházat épít (építési engedély köteles építkezés esetén megkapja a használatbavételi engedélyt, vagy nem építési engedély köteles építkezés esetén megkapja az építkezés befejezéséről szóló hatósági bizonyítványt). Ebben az esetben 3 éven belülre kell vállalnia az igénylőnek és a vele együtt élő családtagjainak az új ingatlan címén az állandó lakóhely létesítését, és az életvitelszerű ottlakást a támogatással érintett ingatlan címére.

Az ingatlanvásárlási támogatás akkor adható, ha a kérelmező vállalja, hogy az állandó lakóhely létesítését követően 3 évig Rózsaszentmártonban rendelkezik állandó lakóhellyel azon az ingatlanon, amelyre vonatkozóan a támogatást igényli, valamint vállalja, hogy életvitelszerűen ott is él. A 3 év időtartam telek esetében is az állandó lakóhely létesítésétől értendő.

Az ingatlanvásárlási támogatás kérelemre adható, kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalással történik annak a természetes személynek a számlájára, aki a támogatást igényelte, és akinek a részére azt a Képviselő-testület megítélte. A kérelmeket minden év szeptember 15-ig lehet benyújtani, a Képviselő-testület szeptember 30-ig bírálja el, évente egy alkalommal.

Az ingatlanvásárlási támogatás egy ingatlanra csak egy igénylőnek adható, illetve egy családnak (házastársaknak, élettársaknak, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek) csak egyszer jár.

A Képviselő-testület a kérelmek elbírálása során mérlegelhet különösen az alábbi szempontok alapján:

a) a község fejlődésének elősegítése érdekében a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv és a Településképi Arculati Kézikönyv rendelkezéseit figyelembe véve,

b) előnyben részesül a korábban életvitelszerűen is Rózsaszentmártonban élő kérelmező,

c) előnyben részesülnek a gyermekes családok (gyermekszám meghatározó)

d) a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak az életkora.

Az a személy, akinek részére a Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatást megítélte, arra az ingatlanra vonatkozóan, amelyre az ingatlanvásárlási támogatást a Képviselő-testület megítélte, a támogatás megítélését követő 3 évben a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól, amennyiben a támogatás jogosultja a kommunális adó alanya. Amennyiben a jogosult a vállalt feltételeket nem tartja be, vagy elidegeníti az ingatlant a hivatkozott határidőn belül, a kommunális adó mentesség megszűnik, és az érintett év, valamint az azt megelőző évek eredeti kommunális adó fizetési kötelezettsége visszamenőlegesen is esedékessé válik a korábban mentességgel érintett kommunális adóalany terhére az adott évben.

A Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatás jogosultjával támogatási szerződést köt, amelyben a támogatási feltételek kerülnek meghatározásra.

Támogatott köteles vállalni a támogatási szerződésben, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak megfelelően számol el a lakásvásárlási támogatással érintett ingatlan teljes vételárának kifizetését követő 90 napon belül, de legkésőbb a támogatást megítélő képviselő-testületi döntést követő év február 28-ig. Amennyiben a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásakor a vételár már teljes egészében kiegyenlítésre került, az elszámolási határidő adott év december 31-e.

Az ingatlanvásárlási támogatás összege 2018. évben: maximum 300.000,-Ft, de tényleges összege függ a beérkezett kérelmek számától és a kérelmezők jövedelmi viszonyaitól.

Sipos Jánosné

polgármester

Magyar Falu Program

Videók