Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Pályázati kiírások › Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

2019. január 29., 10:05
Pályázati felhívás az „Őszirózsa” Gondozási Központ (székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2.) intézményvezetői munkakör betöltésére

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1. )

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az

az „Őszirózsa” Gondozási Központ

(székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2.)

Intézményvezetői

(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az idősek bentlakásos ellátását biztosító intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok teljes körű ellátása.
 • A mindenkori éves költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
 • Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása.
 • Az intézmény SZMSZ-ében, belső szabályzatiban, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő vezetése.
 • Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a hatályos jogszabályok, és a belső szabályzatok szerinti működtetése.
 • Teljes körű felelősség a szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért.
 • Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai tekintetében.
 • Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 1. büntetlen előélet,
 2. cselekvőképesség,
 3. magyar állampolgárság,
 4. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakirányú szakképzettség
 5. Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzésére történő kötelezettség vállalás.
 6. Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, vagy a gyermekvédelem területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 7. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 8. 4 hónap próbaidő,
 9. Az intézményben határozatlan időre fennálló, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg az intézményben betöltött foglalkoztatás-szervező munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. Vezetői gyakorlat (legalább 5 év)
 2. Pályázatírói tapasztalat
 3. Menedzseri szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata,
 2. fényképes szakmai önéletrajz,
 3. szakmai gyakorlat igazolása,
 4. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 5. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti alkalmazási feltételeknek megfelel
 6. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 7. nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 8. nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról (kéri-e zárt ülés tartását).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsaszentmárton Községi önkormányzat Polgármestere, Sipos Jánosné nyújt. Tel.: 06-37/384-261

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat címére történő megküldésével: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. 

(Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését).

Elektronikusan Sipos Jánosné polgármester részére történő megküldéssel a polgarmester@rozsaszm.t-online.hu e-mail címre.§         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10093/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor.

A vezetői megbízásról a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, előzetes bizottsági meghallgatás után.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2019. március 25. a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 1. www.kozigallas.gov.hu
 2. www.rozsaszentmarton.hu
 3. Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
Magyar Falu Program

Videók