Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

itt vagy: Hírek › Apc-Rózsaszentmárton kerékpárút partneri véleményeztetés

Apc-Rózsaszentmárton kerékpárút partneri véleményeztetés

2023. augusztus 10., 11:55

Hirdetmény

170/2023. (VIII.07.) képviselő-testületi határozat

Véleményeztetési dokumentáció

 

RÓZSASZENTMÁRTON TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

ESETI MÓDOSÍTÁSA

Apc – Rózsaszentmárton (EV14) között kerékpárút megvalósítására

 

TISZTELT RÓZSASZENTMÁRTONI LAKOSOK, VÉLEMÉNYEZŐ PARTNEREK!

 

A HIRDETMÉNYBEN SZEREPLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁS INDOKAI, TARTALMA

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Kedvezményezett) a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezését (engedélyes terv, kiviteli terv), az elkészült tervek hatósági egyeztetését és jogerős építési engedély beszerzését valósítja meg. A tervezési feladatok elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából a „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben” – „Tervezési KM 2020-2024. NyMo. 28. versenyújranyitás” tárgyában, 9 részben (EKR azonosító: EKR000390062021) lefolytatott közbeszerzési eljárás során a RODEN Mérnöki Iroda Kft (1089 Budapest, Villám utca 13.) és BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. 3. em. 7.) mint közös ajánlattevők nyerték. A szakasztervező a RODEN Mérnöki Iroda Kft (1089 Budapest, Villám utca 13.).

A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül (1. melléklet 1.8.143. Az Apc - Rózsaszentmárton (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése).

Rózsaszentmárton Község Képviselő-testülete a 170/2023. (VIII.07.) Kt. határozatában (lásd. melléklet) döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának a szükségességéről. A tervezett Apc – Rózsaszentmárton (EV14) kerékpárút nyomvonala nem felel meg a község hatályos rendezési eszközeiben foglaltaknak, ezért a nyomvonal megvalósítása érdekében azok módosítása szükséges. A tervezett rendezési szándékok a község településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban vannak.

 

A rendezéssel érintett terület

A feladat vonatkozásában a tervezett kerékpárút kiépítése kapcsán az alábbi telkek érintettek kisajátítással, telekhatár-rendezéssel, és így a településrendezési eszközök módosításával.  05, 06/8, 06/14, 06/15, 06/16, 06/17, 06/36, 06/37, 06/54, 06/55, 1053, 1045, 1076, 1028/1 hrsz.

 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 68. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített eljárással történik, tekintettel arra, hogy a módosítással érintett területen megvalósuló beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A Tr. 68. § (2) bekezdése alapján egyszerűsített eljárás esetén a véleményezési szakaszban csak a partnerek adnak véleményt. A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi az E-TÉR egyeztetési felületre történő véleményezendő tervezet feltöltésével és a véleménynyilvánításra 10 nap áll rendelkezésre. A partneri véleményt az E-TÉR által biztosított digitális egyeztető felületre kell feltölteni határidőn belül, mely vélemény csak a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozhat. A véleménynek tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontot, valamint a javasolt módosítást és annak indoklását. Amennyiben a vélemény a Tr. 65.§-ában foglaltaknak nem felel meg, úgy a partnert kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetéséről szóló 7/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) a Tr.-ben meghatározott helyi partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. A partnerségi rendelet alapján a településrendezési eszközök módosításának tájékoztató dokumentációjának elérhetőségét tartalmazó hirdetmény közzététele az Önkormányzat hivatalos honlapján, vagy ennek hiányában a helyben szokásos egyéb más felületen történő közzétételével történik. A partner a véleményét a partnerségi rendelet alapján a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (de a határidőt a Tr. alapján határozzuk meg 10 napban) papír alapon a polgármesternek címezve, a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat címére történő megküldéssel vagy elektronikus levélben, a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel adhatja meg.

A Tr.-ben és a partnerségi rendeletben foglalt követelmények mellett a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§-ban foglalt követelmények alapján, a partnerségi egyeztetés kizárólag elektronikus úton kerül lefolytatásra:

 

Fentiek alapján a szóban forgó településrendezési eszköz módosítás (az elkészült tervezet partnerségi egyeztetési dokumentumának) partnerségi egyeztetése az E-TÉR felületen és egyben települési szinten elektronikus úton, az Önkormányzat hivatalos honlapján keresztül, továbbá közterületi  hirdetőfelületen történő közzététellel, egyúttal a tervdokumentáció önkormányzati hivatalban történő megtekinthetőségével történik.

 

A partnerségi egyeztetés során az Önkormányzat a tervezetet a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek) véleményezteti.

 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSA

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a Tr. 68. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített eljárással történik, tekintettel arra, hogy a kerékpáút megvalósítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelenőségű ügy.

A Tr. 68. § (2) bekezdése alapján egyszerűsített eljárás esetén a véleményezési szakaszban csak a partnerek adnak véleményt.

A jogszabályokban foglalt követelmények alapján a szóban forgó tervezettel kapcsolatban, kezdeményezem a véleményezési szakaszt a tervezet az E-TÉR egyeztetési felületre történő feltöltésével, és egyben települési szinten elektronikus úton, az Önkormányzat hivatalos honlapján keresztül, továbbá közterületi hirdetőfelületen történő közzététellel, egyúttal a tervdokumentáció önkormányzati hivatalban történő megtekinthetőségével, illetve jelen Hirdetmény szerinti általános tájékoztatással.

Kérem a Tisztelt Partnereket, hogy a tervezettel kapcsolatosan az alábbiak szerint adják meg véleményüket, amennyiben azt szükségesnek tartják!

A PARTNEREK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A Tisztelt Partnerek az E-TÉR felületen, vagy a megadott e-mail címen, vagy a megadott címre postai úton adhatnak véleményt. Kérjük a Tisztelt Partnereket, hogy a számukra legmegfelelőbb módot válasszák a véleménynyilvánításra! (Az E-TÉR felületen történő véleményezéshez a Partnereknek a mellékletben rövid tájékoztató ad segítséget.)

 

PARTNEREK VÉLEMÉNYÉNEK SZABÁLYAI

A Tr.-ben foglaltak szerint a Partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A Partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A Partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

Azt a Partnert, akinek a véleménye határidőn belül az E-TÉR felületre nem kerül feltöltésre, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

Kérem a tisztelt Partnereket, hogy a véleményezési szakasz megkezdését követő naptól számított 10 napon belül adják meg véleményüket!

A Hirdetmény közzététele: 2023. augusztus 10.

A véleményezési szakasz kezdete: a Hirdetmény közzétételének időpontja

A véleményezési határidő: 2023. augusztus 21. nap 24.00 óra. (a Hirdetmény közzétételét követő naptól számított 10. nap)

A partneri vélemény E-TÉR-be történő feltöltésének, vagy e-mailen vagy postai úton történő beérkezésének utolsó időpontja:

2023. augusztus 21. 24.00 óra

A véleményeket

  • az E-TÉR felületen a mellékletben foglaltak szerint, vagy
  • e-mailes formában a polgarmester@rozsaszm.t-online.hu e-mail címre, vagy
  • postai úton a 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1. címre kérjük megküldeni.

 

Tisztelettel kérem a tisztelt Partnereket a Hirdetmény alapján a településrendezési eszközök tervezetének véleményezésére!

Sipos Jánosné

polgármester

 

Magyar Falu Program

Videók