Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akadálymentesített verzió elhagyása Rózsaszentmárton - Akadálymentesített verzió
Menü kinyitása/bezárása

Gazdasági program

>> Önkormányzat > Gazdasági program

Rózsaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015 – 2019. évekre szóló gazdasági programja

A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv.) 42., 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján kerül sor. A hivatkozott jogszabály alapján „A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.”.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

1. Külső és belső tényezők, amelyek alapvetően határozzák meg községünk fejlődési irányát 2019-ig:

a) a központi kormányzat fejlesztési irányai

– a közigazgatás reformja keretében a kormány:

            – általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást,

            – fejleszteni az egyablakos ügyintézést,

            – növelni kívánja az önkormányzatok társulásait

            – felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat,

            – kistelepülések közös önkormányzati hivatalokba való tömörülését ösztönzi,

– a nagy ellátórendszerek átfogó reformját valósítja meg (közoktatás, nyugdíjrendszer, társadalombiztosítás, egészségügy)

– a kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, amelyek kihatnak Önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseire is

– a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, a közúthálózat bővítése, a vasúti közlekedés fejlesztése

Az Államreform II. bürokráciacsökkentés program keretében az önkormányzatokra vonatkozó elképzelések többek között:

- az állami szférában foglalkoztatottak létszámának intézményi szintű felülvizsgálata, közszolgálati életpályamodell kidolgozása és bevezetése

- az állampolgárok és a vállalkozások körét terhelő fizetési kötelezettségeket keletkeztető adminisztratív terhek radikális egyszerűsítése

- az európai uniós források felhasználási rendjének újraszabályozása

b.) Rózsaszentmárton Község jelenlegi gazdasági helyzete és a várható változások

Önkormányzatunk bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat mutatja:

(adatok eFt-ban, az éves beszámolók adatai alapján)

 

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014.

Összes bevétel

355.999

1.636.877

823.249

511.841

457.604

ebből adó bevétel

29.661

51.102

17.449

37.025

33.775

Összes kiadás

348.286

1.606.137

816.509

524.408

396.143

ebből személyi juttatás + jár.

221.694

431.296

228.942

122.557

138.364

dologi kiadás

89.507

177.020

92.885

164.984

92.285

segélyek

8.316

17.142

12.312

11.603

6.293

beruházások

21.504

808.592

244.559

98.784

20.800

műk. célú pe.át.

4.890

5.586

4.321

2.933

7.046

részesedés közvil..

1.979

4.116

2.140

2.232

2.322

normat. visszaf.

396

6.990

0

0

0

intézm. támog.

0

155.395

231.310

121.315

129.033

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, az elmúlt négy évben a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie. Az önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működése folyamatos és zavartalan volt.

Folyószámlahitel felvételére két alkalommal, fejlesztési hitel felvételére egy alkalommal volt szükség a szennyvízberuházás befejezésekor, mivel a Víziközmű Társulat a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudta teljesíteni, a 10 MFt-os működési hitelt és a 15 MFt-os fejlesztési hitelt 2013 évben hitelkonszolidálták. A 2014-es évben a 10 MFt-os folyószámla hitelt év végén vissza kellett fizetni a fejlesztési tartalék terhére, mivel az adóbevételek nem a tervek szerint teljesültek.

Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma:      

 

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

átlagos st. lt.

85

85

83

45

49

Önkormányzatunk vagyoni helyzetét az alábbi táblázat mutatja (adatok eFt – ban)

 

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Az Önkorm. Vagyona (nettó érték)

1.441.235

2.159.410

1.255.806

1.296.001

1.374.543

A vagyonból forgalomképes: 163 db ingatlan, korlátozottan forgalomképes 51 db, korlátozottan forgalomképtelen 501 db ingatlan.

A vagyon az elmúlt négy évben jelentős növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája:

– saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,

– sikeres pályázatokon vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyona.

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

– Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.

– A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.

– Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás lehetőségére, szociális szövetkezetben való részvétel), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

– Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:

– „Egészségház kialakítása Rózsaszentmárton községben” – ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0075 – elnyert pályázat, a beruházás folyamatban van; támogatási összeg 80 MFt, önerő 18,5 MFt

– „Rózsaszentmárton Községben magánterületen lévő szennyvízcsatornák kiváltása” – a jogerős vízjogi engedélyt megszereztük, amely 2016. február 28-ig hatályos; a közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, a feltételes építési szerződést megkötöttük. Uniós pályázat kiírása esetén be tudjuk adni a pályázatot; tervezett beruházási összeg 50 MFt

– Rózsaszentmárton Község belterületi csapadékvíz elvezetése II. ütem – vízjogi létesítési engedély folyamatban van, a közbeszerzési eljárás előkészítve. Uniós pályázat kiírása esetén – a jogerős vízjogi engedély kiadása után- be tudjuk adni a pályázatot; tervezett beruházási összeg 650 MFt

– Rózsaszentmárton Idősek Otthona átalakítása, bővítése, 300 adagos főzőkonyha kialakítása – jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, amely 2015. május 22-ig érvényes; uniós pályázat kiírása esetén be tudjuk adni a pályázatot, tervezett beruházási összeg 200 MFt

– Rózsaszentmárton Polgármesteri Hivatal, Labdarózsa Óvoda napelemes fejlesztése – a pályázati anyagot újra aktualizálva uniós pályázat kiírása esetén be tudjuk adni a pályázatot, tervezett beruházási összeg 15 MFt

– Rózsaszentmárton belterületi utak felújítása – a Bányász, Iskola, Kilencesi, Dózsa, Klapka összekötő, József A. páratlan oldal, Rákóczi, Tabán út engedélyezési és kiviteli terve elkészült, a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén az engedély kiadása folyamatban van, tervezett beruházási összeg 500 MFt

Heves Megye Területfejlesztési Operatív Programjába bekerült Rózsaszentmárton Község Önkormányzata részéről – 1. sz. melléklet

2. Gazdasági program

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.

Ipar

Ipari hasznosításra alkalmas területekkel kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

–        a 0208/44. hrsz-ú (korábban lakópark céljára tervezett) terület hasznosítási lehetőségeinek feltárása, biomassza erőmű, ill. napelem park beruházás előkészítése

–        az Önkormányzatnak meg kell vizsgálni egy vállalkozás indítását mezőgazdasági termelésre, felhasználva az önkormányzati tulajdonú területeket, ill. az arra épülő feldolgozóipar kiépítésére, ill. egy szociális szövetkezetben való részvételt, melyekhez pénzügyi támogatást, és apportként saját tulajdonú vagyontárgyakat adhat

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

a helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük.

– az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak

Idegenforgalom

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

–        turisztikai kiadványok készítése (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.),

–        útjelző táblák, információs táblák elhelyezése

–        a pincesoron kalandpark létrehozása, tematikus utak kialakítása, pihenőhelyek, főzőhelyek kialakítása, kilátó- és szánkózóhely kialakítása

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

–        az Önkormányzat megvizsgálja, hogy a helyi adók mértékének kedvezőbbé tételével hogyan tudja segíteni a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat

–        segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen

–        a Túristaszálló és az Orvosi Rendelői szolgálati lakás jelenlegi funkcióját megváltoztatva, felhasználva azokat munkahelyteremtés céljára, esetlegesen inkubátorház céljára

–        az iparfejlesztésnél felsorolt elképzelések megvalósulása esetén alkalmazottak foglalkoztatása

–        a közszolgáltatások nyújtásával munkahelyet tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával

–        rendszeresen együttműködik a Munkaügyi Központtal

–        megvizsgálja, hogy saját tulajdonában álló földterületeit – kihasználva a közmunkaprogramok adta lehetőségeket – mezőgazdasági célra kívánja-e hasznosítani (például: energianövények termesztése, erdőtelepítés, biomassza előállítása).

Településfejlesztés

Az Önkormányzat településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő. Ennek keretében a képviselő – testület az alábbi feladatok, célok megvalósítását irányozza elő:

–        a település összképét nagymértékben rontó, esetenként életveszélyes ingatlanok elbontása, illetve elbontatása – ehhez szükséges cselekvési terv elkészítése

–        járdaépítés – és felújítás részben önerőből, részben pályázati támogatásból

–        önkormányzati utak további felújítása pályázati támogatásból

–        középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása

–        csapadékvíz-elvezető rendszer II. építése

–        szennyvízcsatorna II. hálózat kiépítése

–        temető létesítményeinek (urnafal) felújítása, építése

–        nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok erdősítése, pihenő parkká alakítása

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A képviselő-testület feladata, hogy az elfogadott településrendezési tervet és kapcsolódó fejlesztési tervet megvalósítsa.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

–        azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, melyek munkahelyet teremtenek,

–        háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, ill. amelyek során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adóztatás során a képviselő-testület:

–        minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket

–        adó-fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat

–        adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról

–        koncepciót dolgoz ki a helyi iparűzési adó esetleges megszűnése miatti adóbevétel kiesés pótlására

–        csak olyan adórendeleteket fogad el, amelyek a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként, nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva.

Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy

–        az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,

–        az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a képviselő – testület legalább évente tájékoztatást kapjon.

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.

A lakás és egyéb önkormányzati tulajdonú helyiség gazdálkodása

Az Önkormányzat Képviselő testülete

–        szükség szerint kezdeményezi a különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges szolgálati lakás állomány állagának javítását, esetleges értékesítését

–        az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására törekszik.

Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat – kötelező feladataként – biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. A település ivóvízzel történő ellátása a Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatón keresztül történik.

–        a közkutak üzemeltetését kizárólag a jogszabályok által előirt körben tarja fenn.

Csapadékvíz-elvezető és a belvízvédelmi rendszer tekintetében:

–        karbantartása indokolt különösen az egész településen

–        kiépítése szükséges a még hiányzó területen, övárkok építése is

–        a vízkár-elhárítási tervben foglaltak megvalósítása.

Csatornázás

A képviselő – testület kiemelt, és rövidtávon megvalósítandó feladatként határozza meg a csatornahálózat II. kiépítését.

Köztemető fenntartás és működtetés

Az Önkormányzat – kötelező feladataként – biztosítja a köztemető fenntartását és működtetését. Ennek keretében:

–        a Római Katolikus Egyház tulajdonában és kezelésében lévő temető üzemeltetéséhez támogatást nyújt

–        a jövőben célszerű vizsgálni új urnahelyek kialakítását, urnás temetkezési hely kijelölése.

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban olyan minőségű közúthálózat kialakítására és fenntartására törekszik, amely megfelel a település igényeinek.

–        Bányász, Iskola, Kilencesi, Dózsa, Klapka összekötő, József A. páratlan oldal, Rákóczi, Tabán utcák aszfalt burkolattal történő ellátása

–        mart aszfaltozással ellátni a többi, kiemeltebb forgalmat lebonyolító, ill. rossz állapotban lévő utcát

–        járda építés, felújítás szükséges a település egész területén.

A Képviselő-testület a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartása érdekében célként a következőket határozza meg:

–        fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására

–        gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról

–        a Labdarózsa Óvodában, ill. a közterületeken lévő játszótereket EU – s szabvány szerint folyamatosan karbantartani

–         új játszótereket kíván létesíteni a településen

–        közterületek fásítása, meglévő zöldterületeken a fák állapotának figyelemmel kísérére, szakértői vélemény alapján azok gallyazása, kivágása.

A köztisztaság és a településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat

–        továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, amely szolgáltatást az Önkormányzat a Hatvan és térsége Hulladékgazdálkodási és Nonprofit Szolgáltató KFT. szolgáltatóval végezteti

–        évente egy alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez

–        rendszeresen gondoskodik a pincesoron található konténer ürítéséről,

–        biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek

–        lehetőségéhez mérten gondoskodik – civil szerveztek bevonásával – a település lakossági hulladék szempontjából kritikus részeinek hulladékgyűjtéséről.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében

–        szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, éves költségvetéséből pályázati úton anyagilag támogatja működésüket

–        javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére

–        felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre

–        pályázati úton közterület figyelő kamerarendszert kíván kialakítani.

Az alapfokú egészségügyi ellátás biztosítása

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Ennek keretében működteti:

–        a háziorvosi ellátást vállalkozói formában

–        a védőnői ellátást

–        a gyermek fogászati ellátást

–        támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres

–        a parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Évente egyszer beszámoltatja a jegyzőt az ez irányú hatósági tevékenyégéről, az elért eredményekről. Biztosítja az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű – mentesítését.

Szociális feladatok ellátása

A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:

–        A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét

–        A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:

-          házi segítségnyújtás (társuláson keresztül)

-          szociális étkeztetés

-          családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, (a családsegítés társuláson keresztül)

-          idősek bentlakásos ellátása

 

Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, valamint a sport támogatása

A képviselő – testület a közművelődési, tudományos, művészeti szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

–        a könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket (szerződésben a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral)

–        bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát

–        a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó közössége számára működésükhöz helyet biztosít

–        bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével)

–        fenntartja a Lignitbányászati Emlékház, a Faluház tárlatát, az orvosi rendelő megüresedő épületében rendészeti kiállítást alakít ki.

A képviselő – testület sporttevékenységgel kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

–        gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról

–        éves költségvetéséből – anyagi lehetőségeihez mérten – pályázati rendszeren keresztül támogatja a település sportegyesületét.

Befektetés támogatási politika célkitűzései

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint határozza meg:

–        A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson.

–        A Képviselő-testület megvizsgálja, hogy az adópolitikáján keresztül hogyan tudja támogatni azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek.

–        Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat.

A Községi Önkormányzat gazdasági programjának célkitűzése Rózsaszentmárton község fejlesztése, a lakosság és a vállalkozások igényeinek minél magasabb színvonalon történő kielégítése. Mindehhez az Önkormányzat tisztelettel várja a lakosság, a civil szervezetek, vállalkozások véleményét, partnerségét, segítő közreműködését.

Rózsaszentmárton, 2015. március 30.

 

Sipos Jánosné

polgármester